Pienso, luego resisto

Pienso, luego ..., Madrid febrero 2019

Pienso, luego …, Madrid febrero 2019